Techtron
Klant login
U bevindt zich hier: Techtron » Partners »Algemene voorwaarden
Deel deze pagina via:
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

TechTron : de houder/eigenaar van de domeinnaam Techtron.nl
Afnemer : de (potentiele) afnemer van zaken en/of diensten van Techtron.nl

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door TechTron, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door TechTron uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen wqorden aangegeven in Euro's (€)
4. TechTron is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik) van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, vrelies van gegevens en immateriele schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door TechTron zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op betreffende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes
TechTron is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte vermeld of is overeengekomen.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
2. TechTron behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft TechTron het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Levertijd
1. Alle door TechTron genoemde (leverings)termijnen zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TechTron bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient TechTron schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door TechTron opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval TechTron de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TechTron op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient een e-mail, fax of brief aan TechTron gestuurd te worden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na kennisgeving geretourneerd.
5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschiking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. TechTron zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiele of kwalitatieve gevolgen heeft zal TechTron de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TechTron daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal TechTron geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden dien aan TechTron kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft TechTron naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van TechTron op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan TechTron ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;- indien TechTron de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevragd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is TechTron bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beeindigen, een en ander onverminderd het recht van TechTron schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Uitvoering
1. TechTron zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Betaling
1. Bij de eerste levering aan voor TechTron een nieuwe Afnemer geschiedt de levering bij vooruitbetaling.
2. Bij vervolgleveringen is in overleg met TechTron levering op rekening mogelijk.
3. Als de Afnemer een factuur van TechTron niet tijdig betaalt is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van TechTron op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
4. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van TechTron tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake va vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 10. Producten retourneren
1. Afgehaalde producten kunnen binnen 8 werkdagen worden geretourneerd. TechTron kan uitsluitend producten terugnemen die onbeschadigd en ingebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.
2. Speciaal voor de Afnemer bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

Artikel 12. Overmacht
1. Indien TechTron door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als TechTron als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. TechTron zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Gebreken/Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of leveringen dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden en/of levering schrijftelijk te worden gemeld aan TechTron
2. Indien een klacht gegrond is zal TechTron de werkzaamheden en/of levering alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

nieuwsbrief